Thai Farms Restaurant

Welcome to Thai Farms Restaurant

DRINK

3 -Thai Iced Tea 3 -Thai Iced Coffee 2 -Soda 2.50 -Thai Hot Tea, Thai Hot Coffee, Jasmine Tea $3.00 -Coconut Juice $3.00 -Orange Juice
 

 
 
previous next